Melden volgdosis

Conform het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming dient de ondernemer in geval van inwendige besmetting de effectieve volgdosis die hiervan het gevolg is vast te stellen. Daarbij kan het om een reguliere blootstelling gaan (artikel 7.12) dan wel een incident betreffen (artikel 7.14). De uitslag van de dosiscontrole wordt conform artikel 7.17 opgenomen in het NDRIS.

Meldingen worden gedaan middels het aanvraagformulier “Melding volgdosis aan NDRIS”.

Hierin is tevens een schema met de te volgen procedure bijgesloten.

De aanvraag kan per post of e-mail worden verzonden naar:

NDRIS beheer, p/a NRG
Postbus 9034
6800 ES Arnhem
beheer@ndris.nl