Het NDRIS is het in artikel 7.17 van het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (BBS) bedoelde dosisregistratie­systeem. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers van 31 januari 2018 NRG aangewezen als beheerder van het NDRIS.

Doel

De centrale opslag van de beroepsmatig opgelopen radiologische dosis in het NDRIS datasysteem heeft als doel:

  • het signaleren van overschrijdingen van de in het BS vastgelegde dosislimieten voor beroepsmatige blootstelling;
  • het zekerstellen van de geregistreerde individuele dosisgegevens voor een periode van 30 jaar na beëindiging van de werkzaamheden;
  • het verzorgen van reguliere rapportage van de beschikbare data aan de betrokken instanties;
  • het beschikbaar stellen van dosisgegevens voor statistische analyses naar de radiologische blootstelling van beroepsmatig blootgestelde werknemers.

Gegevensverzameling

De huidige gegevensverzameling bestaat uit de dosisgegevens van de kernenergiecentrales te Dodewaard en Borssele sinds 1973 en van de verschillende erkende dosimetrische diensten die sinds 1989 actief zijn geweest. Sinds 2001 wordt ook de berekende blootstelling van vliegtuigbemanningen in het NDRIS vastgelegd. Verder bevat het NDRIS dosisgegevens afkomstig van een aantal organisaties die de gegevens zelfstandig aanleveren.

De gegevens in NDRIS worden daarnaast voortdurend aangevuld. Meestal betreft dit nieuw bepaalde dosisgegevens afkomstig van de erkende dosimetrische diensten NRG en Philips. Af en toe worden er echter ook gegevens aangevuld of gewijzigd die een periode betreffen die verder in het verleden liggen.

In het NDRIS is een groot deel van de geregistreerde personen aan te duiden als ’niet-actief’ of als ‘slaper’. Van deze personen worden geen nieuwe gegevens ontvangen. Geregistreerde personen waarvan NDRIS afgelopen jaar gegevens heeft ontvangen worden aangeduid als actieve geregistreerde personen.

Tezamen met de dosisgegevens zijn de persoonskenmerken zoals geboortedatum en geslacht, maar ook het burgerservicenummer in de registratie opgenomen, naast de aard van de werkzaamheden en de werkgever.

Dosisgrootheden

Volgens het BS moet van de beroepsmatig blootgestelde personen de effectieve dosis worden vastgelegd in het NDRIS. Voor vliegtuigbemanningen wordt deze grootheid berekend, terwijl voor de meeste andere personen deze waarde is gebaseerd op een meting met een persoondosismeter. De effectieve dosis laat zich echter niet direct met een persoonsdosismeter vaststellen. Met de persoonsdosismeter wordt het persoonsdosisequivalent op 10 mm diepte in zacht weefsel gemeten, Hp(10). In het algemeen is Hp(10) een conservatieve schatting voor de effectieve dosis.